مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در  نشریات دانشگاه پارس به شرح زیر است:

1-     ارسال مقاله توسط نویسنده(گان)

2-      بررسی اولیه مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه‌‌نامه

  • در صورت پذیرش اولیه، مقاله برای بررسی میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور، و ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می‌‌شود.
  • در صورت عدم پذیرش اولیه، مقاله به نویسنده(گان) برگشت داده می‌شود.

3-       اعلام نظر سردبیر

  • در صورتی‌که نظر سردبیر مثبت باشد، مقاله هم‌زمان برای دو داور ارسال می‌شود.
  • در صورتی‌که نظر سردبیر منفی باشد، مقاله به نویسنده(گان) عودت داده می‌شود.

4-     ارسال نتایج داوری به سردبیر

  • در صورتی‌که نظر داوران مثبت باشد، مقاله جهت اعلام نظر نهایی در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.
  • در صورتی‌که نظر یکی از داوران مثبت و دیگری منفی باشد، مقاله به داور سوم ارجاع داده خواهد شد.
  • در صورتی‌که مقاله نیازمند اصلاحات باشد، مقاله جهت انجام اصلاحات برای نویسنده(گان) ارسال می‌شود و پس از دریافت مقاله ویرایش شده،  برای داوران قبلی، جهت بررسی اصلاحات نهایی ارسال می‌شود. 

5-     مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی

6-     قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

7-     صفحه‌آرایی و ویراستاری مقاله توسط ویراستاران نشریه

  • تمامی مقالات، پس از صفحه‌آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند تا در صورتی که مواردی نیاز به بررسی و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده مسئول برای انتشار اخذ می‌شود.

8-     انتشار مقاله

  نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد.

نوع داوری مقاله

داوری در نشریه معماری و هنر پارس به صورت غیرحضوری است. بدین صورت که داوران متناسب با هر مقاله توسط سردبیر انتخاب می‌شوند و مقاله از طریق سامانه نشریه برای ایشان ارسال می‌شود و نویسنده می‌تواند نتایج را بعد از تایید سردبیر در سامانه نشریه ببیند.

زمان بررسی مقاله

زمان بررسی مقاله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله متغیر است (ممکن است یک مقاله نیاز به چندین مرحله داوری و اصلاح داشته باشد). برای هر داور در هرمرحله سی روز فرصت داوری در نظر گرفته شده است.