موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس، به منظور گسترش مرزهای علم و دانش، افزایش اطلاعات و انجام پژوهش‌هایی با ساختار منسجم و علمی، انتشار و توسعه نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند، شناسایی و معرفی فعالیت‌های علمی و هنری پژوهش‌گران، و رشد و  بهبود روابط علمی میان پژوهش‌گران و هنرمندان کشور در حوزه معماری و هنر، و نظر به آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 02/02/1398، اقدام به انتشار دو فصل‌نامه "معماری و هنر پارس" طبق اساس‌نامه مدون می‌نماید. لازم به ذکر است نشریه تنها مقالات علمی (و انواع آن) را مورد داوری و پذیرش قرار خواهد داد و شرح جزئیات مربوط به ضوابط پذیرش مقالات در " شیوه‌نامه نگارش و ساختار مقالات ارسالی به دو فصل‌نامه معماری و هنر پارس" آمده است. و نیز، در حال حاضر زبان نشریه فارسی است که در آینده زبان‌های انگلیسی و فرانسه اضافه خواهد شد.