دو فصل‌نامه "معماری و هنر پارس" به منظور گسترش مرزهای علم و دانش، افزایش اطلاعات و انجام پژوهش‌هایی با ساختار منسجم و علمی، انتشار و توسعه نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند، شناسایی و معرفی فعالیت‌های علمی و هنری پژوهش‌گران، و رشد و  بهبود روابط علمی میان پژوهش‌گران و هنرمندان کشور در حوزه معماری و هنر، و نظر به آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 02/02/1398، توسط موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس انتشار می‌یابد.

 

لازم به ذکر است نشریه تنها مقالات علمی (و انواع آن) را مورد داوری و پذیرش قرار خواهد داد و شرح جزئیات مربوط به ضوابط پذیرش مقالات در " شیوه‌نامه نگارش و ساختار مقالات ارسالی به دو فصل‌نامه معماری و هنر پارس" آمده است. ای ارائه مقاله به نشریات هنرهای زیبا، می بایست پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، اقدام به ثبت نام در سامانه و بارگذاری مقاله فرمایید. فرم تعهدنامه نویسندگان و فرم تاییدیه محتوای مقاله توسط استاد را از اینجا دریافت نمایید.

 

توجه:

* در صورتی‌که مقالاتِ ارائه شده برگرفته از طرح پژوهشی هستند، ذکر عنوان طرح پژوهشی و نام همکاران در مقاله الزامی است.

** در صورتی‌که مقالاتِ ارائه شده برگرفته از پایان‌نامه هستند، ذکر عنوان پایان‌نامه و محل انجام آن، و هم‌چنین نام استاد / استادان راهنما و مشاور پایان‌نامه در مقاله، الزامی است.

*** مقالاتی که برای چاپ در نشریه معماری و هنر پارس پذیرفته می‌شوند، ‌می‌بایست در سامانه "همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)" ثبت و گواهی همانندجویی  به دفتر نشریه ارائه شود.

 

صاحب امتیاز:
محمود گلابچی